Thông báo: V/v Chốt danh sách cổ đông tại ngày 22/12/2016 để làm thủ tục [15/12/2016]

đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam...... xem thêm

Thông tin thay thế xăng RON92 [30/11/2016]

bằng xăng sinh học E5 là không chính xác... xem thêm

Thông báo: Công ty TNHH DV TV TC KT và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) [08/11/2016]

là Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty cổ phần Cà phê PETEC (theo Hợp đồng kiễm toán số 306/HĐKT/TC/AASCS/2016)... xem thêm

Quyết định bổ nhiệm Bà Vũ Thị Lưu [04/11/2016]

giữ chức vụ Phó trưởng phòng Phòng Tài chính-Kế toán công ty từ ngày 08/11/2016... xem thêm