Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2018 [16/04/2018]

của Công ty cổ phần Cà phê PETEC... xem thêm

Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 [16/04/2018]

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2018 của Công ty cổ phần Cà phê PETEC... xem thêm

Công bố thông tin miễn nhiệm [28/03/2018]

Miễn nhiệm Ông Nguyễn Duy Minh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cà phê PETEC... xem thêm

Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên HĐQT, BKS [28/03/2018]

Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Cà phê PETEC... xem thêm

Công bố thông tin miễm nhiệm [28/03/2018]

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát - Công ty cổ phần Cà phê PETEC... xem thêm